AVG Privacy verklaring
515 Signs, gevestigd aan de Binnenbaan 3a, 8731 DV Wommels respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
E info@515signs.nl
T 06 – 139 39 216

Persoonsgegevens die wij verwerken
515 Signs verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E mailadres

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@515signs.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:
515 Signs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven en / of reclamefolders
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Om afspraken met u te kunnen maken
 • 515 Signs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Factuur en offerte administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming
515 Signs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
515 Signs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting
 • Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
 • Telefoonnummer: 7 jaar >wettelijke verplichting
 • Email adres: 7 jaar >wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
515 Signs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 515 Signs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
515 Signs gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 515 Signs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@515signs.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Helma voetverzorging & massage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoongegevens beschermen
515 Signs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@515signs .nl